Am "Schlesischen Tor" 1982,Berlin-Kreuzberg, Kaltnadelradierung; Din5 ohne Passpartout

 

 

 

 

Berlin-Kreuzberg 1982, Kaltnadelradierung

 

 

 

 

Groebenufer,Berlin-Kreuzberg, Kaltnadelradierung

 

 

 

 

Kneipe in Kreuzberg, 1982,Kaltnadelradelradierung,
Berlin-Kreuzberg, Din5